Đây là một trang web Phần Lan cơ sở dữ liệu về Phần Lan mã bưu điện, bạn có thể tìm thấy langcountryname {} mã bưu điện, mã bưu điện, Zip Mã vùng và vị trí